Pages

Tuesday, September 30, 2014

Хувь хүний ирээдүйн төлөвлөлт хийх техник

Хувь хүний ирээдүйн төлөвлөлт хийх техник
Jonathon Drake, MSW
University of New Hampshire Institute on Disability
Хувь хүний ирээдүйн төлөвлөлт хийх үйл явц
Нэгдүгээр үе шат. Мэдээлэл цуглуулах-нөхцөл байдлын үнэлгээ
Үйл явц:
-урих, төсөөлөл бий болгох,
-тодорхой үйл ажиллагаа эсвэл төлөвлөгөө, амжилттай байдлын шалгуур, дэмжлэгүүд, хэрэгцээ ба нөөцүүд
-Арга хэрэгсэл, удирдан чиглүүлэх, үнэлэх, тохируулах
Зорилго: Хувийн амьдралын түүх болон туршлагаа хуваалцах
Арга техник:Түүх, давуу байдал, харилцаа холбооны зураглал хийх
Хоёрдугаар үе шат. Төлөвлөгөө боловсруулах
-Тухайн цаг үед тусалж чадах болон туслахыг хүсч буй хувь хүнийг тодорхойлох
-Өөрийн нөөц боломж, давуу тал, ур чадварууд, байр суурьд төвлөрөх
-Хувь хүн болон нөөцөө тодорхойлох
-Нөөцдөө тулгуурлан үйл ажиллагаагаа төлөвлөх
Арга техник: төсөөллийн зураглал, мөрөөдлийн зураглал, боловсролын хэрэгцээ ба төлөвлөлт, сургалт ба ажил эрхлэлт
Гуравдугаар үе шат. Үйл ажиллагааны
• Орлогоо нэмэгдүүлэхийг маш их хүсэх /тодорхойгүй төлөвлөгөөнд найдах хэрэггүй/
• Маш нарийн хэсэгчлэн төлөвлөх
• Үйл ажиллагааны алхам бүрт зүрилго, үүрэг, хянах шалгах шалгууруудыг боловсруулах
• Дүр, үүрэг ба хариуцлага

Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн арга хэрэгслийн хуудас
Үйл ажиллагааны төрөл
Нэн чухал хэрэгцээ
Хэн хэрхэн гүйцэтгэх вэ?
Хэдийд дуусгах вэ?

ҮҮalth Clinics
MentorinХувь хүн ирээдүйн төлөвлөгөөгөө хянах хуудас

Зорилго
Хугацаа 1
Хугацаа2
Чармайлт ба сэтгэгдэл

Хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө /www.mindtools.com/
Хувь хүний нөхцөл байдалд SWOT шинжилгээ хийх ажлын хуудас хөтөлдөг.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S
W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O
T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SWOT анализ бэлтгэх заавар
      Ямар давуу тал байна вэ?
      Юуг хамгийн сайн хийж чадах вэ?
      Хүмүүс та нарыг ямар давуу талтай гэж үздэг вэ? гэх мэт
S
W
      Юуг илүү сайжруулж чадах вэ?
      Юунаас зайлсхийх хэрэгтэй вэ?
      Ямар сул тал байна вэ?
      Ямар ур чадвар, хөрөнгө, мэдлэг, хүч хэрэгтэй байна вэ? гэх мэт
      Ямар саад бэрхшээл байна вэ?
      Ямар эрсдэл байх вэ?
      Үйл ажиллагаанд шаардлагатай зүйлс байна уу?
      Хуулийн өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлж байна вэ? гэх мэт
O
T
      Ямар боломж байна вэ?
      Ашиглаж болох боломжуудаа нэрлэнэ үү?
      Энэ үйл ажиллагаа ямар ашигтай вэ?
гэх мэт
Мөн хувь хүний PEST шинжилгээний загвар байна /www.mindtools.com/.


Улс төрийн хүчин зүйл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боломж          Аюул занал
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . .  . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
Эдийн засгийн хүчин зүйл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боломж          Аюул занал
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . .  . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
Нийгэм-соёлын  хүчин зүйл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боломж          Аюул занал
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . .  . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
          Технологийн хүчин зүйл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боломж          Аюул занал
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . .  . . .
. . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .

БИ
 
Хавсралт 2
Хувь хүний мэргэжлийн өсөлтийн төлөвлөлтийн арга зүй, загвар
Эх сурвалж: Maj. Gen. BK Bhatia ases Stay on task, ignore friЭх сурвалжэ
Мэргэжлийн өсөлтийн төлөвлөлт

                                                            Овог нэр
________________________________________________________________________
Хоригдогч/суллагдагсдын гарын үсэг                                                       Огноо
________________________________________________________________________
Нийгмийн ажилтны гарын үсэг                                                                 Огноо
________________________________________________________________________
Удирдлагын гарын үсэг                                                                   Огноо
Мэргэжлийн өсөлтийн төлөвлөлт
Нэр:________________________________________________
Төлөвлөлт хийж эхэлсэн өдөр ________________________________
Ажил эрхлэлт ______________________________________________

/Богино хугацаа /1-5 жил/    Урт хугацаа 5 жилээс дээш/

Боловсролын хэрэгцээ/хүсэл сонирхол:


Сургалтын хэрэгцээ/ хүсэл сонирхол:

Ажлын ирээдүйн боломж:


Одоогийн байдлаа сайжруулах үйл ажиллагаа:


Өөрийн хөгжлийн хэрэгцээ/хүсэл сонирхол:


Үйлчлүүлэгчтэй ярилцах ба хянах өдөр
Анхны ярилцлага хийсэн өдөр

Хянаж шалгах өдөр

Үйлчлүүлэгчийн сургалтын үр дүн ба хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагаа

Үйлчлүүлэгчийн нэр:_______________________________________

Хувь хүн ба мэргэжлийн өсөлтийг хангах боломж
Хөтөлбөр ба үйл ажиллагаа
Одоо хамрагдсан/хамрагдах
6 сарын дотор хамрагдах
1 жилийн дотор хамрагдах
Мэргэжлийн өсөлтийг хангах хөтөлбөрМэргэжлийн баримжаа олгох сургалтСуурь боловсрол олгох хөтөлбөрЗан үйлийг өөрчлөх хөтөлбөрХууль, эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгөхАмьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөрБусад.....Бусад.....Боловсролын хэлбэр(боловсролын зэрэг олгох эсвэл сертификатын сургалтын хөтөлбөр):
Огноо
Курс
Кредит
хөтөлбөр
Үнэ өртөг, нөөц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сургалт семинар:
Огноо
Курс
Үнэ өртөг, нөөц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ажил эрхлэлт
Огноо
Үйл ажиллагаа
Шаардагдах ур чадварууд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ажил мэргэжлийн болон бусад үйл ажиллагаа :
Огноо
Үйл ажиллагаа
Шаардагдах ур чадварууд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Албан ёсны мэдэгдэл


Үйлчлүүлэгчийн гарын үсэг                                                                      огноо